ADR TAŞIT DURUM TESPİT BELGESİ

       Daha önceki bilgiledirme ve duyurularımızda yeralan ADR/Taşıt Uygunluk Belgesi konusuna ait gelen sorulara yönelik, bilgilendirme yapılması gereksinimi doğmuştur.

 

       Sorulan sorular   üzerine;

 

        ADR Belgesi ne demektir ?

        Tehlikeli Malların Ulusal ve Uluslar arası karayollarında , insane sağlığına, çevreye zarar vermeden, güvenli ve düzenli bir şekilde taşınmasını sağlayan bir yönergedir. Bu yönerge; taşıma faaliyetinde yeralan göndericilerin, alıcıların, dolduranların, yükleyenlerin, boşaltanların, ambalajlayanların, taşımacıların ve tehlikeli madde taşıyan her türlü aracın, operator ve sürücülerin sorumluluk, yükümlülük ve çalışma koşullarını da belirler.Bu yönetmelik kapsamında alınan belgelere ADR Belgesi denir.

      

        24 Nisan 2019 tarih ve 30754 sayılı T.C.Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğin Geçici 1.maddesi hükümleri kapsamında tüm eski araçların ADR/Taşıt Uygunluk Belgesi almaları zorunlu olup, bu işlemlere de 31.12.2019 tarihinden itibaren son verilecektir.Bu bilgilerin ışığında;

2014 ve öncesi model yılına sahip olup, ülke sınırları içinde veya ADR’ye taraf olmayan ülkelere yapılan tehlikeli madde taşınmacılığında kullanılan ve bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte trafik siciline tescilli, Bakanlığın yetkilendirdiği kuruluştan araçlarına Taşıt Durum Tespit Belgesi almış ancak, ADR/Taşıt Uygunluk Belgesi bulunmayan araçların; muayene, test ve belgelendirilmeleri, Bakanlık tarafından yayımlanan mevzuata göre Bakanlıktan veya Bakanlığın yetkilendirdiği kurum/kuruluştan, 31/12/2019 tarihine kadar ADR/Taşıt Uygunluk Belgesini almaları zorunludur.

(2) Bakanlığın yetkilendirdiği kurum/kuruluşa başvuruda bulunarak Taşıt Durum Tespit Belgesi almayan taşımacıya, 25 inci maddenin birinci fıkrasının (ğ) bendine göre idari para cezası uygulanır. Araçlara düzenlenen Taşıt Durum Tespit Belgesi, ADR/Taşıt Uygunluk Belgesi yerine geçmez.

        

 

 

       Üyelerimize ve kamuoyuna önemle duyurulur.