EKONOMİYE DAİR ÖNE ÇIKAN DÜZENLEMELER (4 - 10 AĞUSTOS 2022)

1. Merkez Bankası, Temmuz Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporunu yayımladı. Rapora göre, Temmuz ayında tüketici yıllık enflasyonu enerji grubunda gerilerken, diğer gruplarda yükselmiştir. Enflasyondaki artışa en belirgin katkı temel mal ve hizmet gruplarından gelmiştir. Uluslararası emtia fiyatlarının etkileriyle rafine petrol ve ana metal fiyatlarında gerileme gözlense de özellikle diğer enerji kalemlerinin etkisiyle üretici enflasyonundaki yükseliş sürmüştür. Diğer taraftan, B ve C göstergelerinin mevsimsellikten arındırılmış aylık değişimi Temmuz ayında bir önceki aya göre artışa işaret ederken, göstergelerin yıllık enflasyonlarındaki yükseliş devam etmiştir. Söz konusu gelişmelerle Temmuz’da önceki aya göre yıllık tüketici enflasyonuna katkı temel malda 1,44 puan, hizmette 0,75 puan, alkol-tütün-altın grubunda 0,45 puan ve gıdada 0,32 puan artarken, enerjide 1,98 azalmıştır.

2. Gelir İdaresi Başkanlığı, 7417 sayılı yasada yer alan Varlık Barışı uygulamasının işleyişine açıklık getirdi. Resmi Gazete’de yayımlanan bazı varlıkların ekonomiye kazandırılması hakkında genel tebliğ, söz konusu maddeyle kurumlar vergisi kanununa eklenen geçici 15. maddenin ilgili hükümleri doğrultusunda gerçek ve tüzel kişilerin, yurt dışı ve yurt içi varlıklarının yurda getirilerek kayıt altına alınmasına ilişkin açıklamaları içermektedir. Buna göre gerçek ve tüzel kişiler, kurumlar vergisi kanununa eklenen ilgili hükümlere paralel olarak yurt dışı ve yurt içi Varlık Barışı uygulamasından 31 Mart 2023'e kadar Türkiye'deki banka veya aracı kurumlara bildirim veya beyanda bulunmak suretiyle yararlanabilecektir. Bu varlıklara ilişkin olarak vergi dairelerine herhangi bir beyanda bulunulmayacaktır. Bildirimler, yetkili kılınmış vekiller veya kanuni temsilciler tarafından da yapılabilecektir.

3. Fiyat İstikrarı Komitesi’nin altıncı toplantısı, 9 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleştirildi. Toplantıda güncel enflasyon gelişmeleri ve son dönemde enflasyona etki eden unsurlar ele alınırken, başta gıda ürünlerinde olmak üzere arz güvenliğini güçlendirilen stratejik ürünlere yönelik çalışmalar ve konut piyasasına yönelik alınan tedbirler dâhilinde gelinen son durum değerlendirilmiştir. Komite, önümüzdeki ekim dönemine yönelik tarımsal ürünlerin temel girdilerde arz-talep dengesinin sağlanmasına; konut piyasasında fiyat mekanizmasını bozan adımlara karşı alınabilecek tedbirler üzerinde çalışılmasına; ayrıca Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında ithalata bağımlılığı azaltıcı yatırımlara hız vermek ve üretim, ihracat ile istihdamı artırmak amacıyla Organize Sanayi Bölgelerinin geliştirilmesine ve desteklenmesine yönelik adımların atılmasına karar vermiştir.

4. Özelleştirme kapsamındaki bazı taşınmazlarda imar planı değişikliğine gidildi. Özelleştirme kapsamındaki bazı taşınmazlarda imar planı değişikliğine ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Buna göre, mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı Ankara'nın Çankaya ilçesi Çayyolu Mahallesi'ndeki taşınmazlar ile Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ adına kayıtlı Konya'nın Akşehir ilçesi Adsız Mahallesi'ndeki taşınmaza ilişkin nazım imar planı değişikliği ve uygulama imar planı değişikliği uygun bulunmuştur. Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı İstanbul'un Kartal ilçesi Soğanlık Mahallesi'ndeki taşınmaza ilişkin nazım imar planı ile uygulama imar planının onaylanmasına karar verilmiştir. Diğer taraftan, Sümer Holding AŞ ve Tekel İşletmeleri Genel Müdürlüğü adına kayıtlı Bursa'nın Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'ndeki taşınmazların nazım imar planı ve uygulama imar planı onaylanırken, Sümer Holding AŞ adına kayıtlı Muğla'nın Datça ilçesi İskele Mahallesi'ndeki taşınmazlara ilişkin nazım imar planı değişikliği ve uygulama imar planı değişikliğine yapılan itirazlar reddedilmiştir. Ayrıca, Sümer Holding AŞ adına kayıtlı Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi Mehmetçik Mahallesi'ndeki taşınmazın imar planına yapılan itirazlardan sosyal donatı yetersizliğine ilişkin itiraz kabul edilirken diğer itirazların reddine karar verilmiştir.

5. Mersin'de bazı taşınmazların yatırım için kamulaştırılmasına karar verildi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Buna göre, Mersin'in Tarsus ilçesindeki Kurbanlı ve Eskişehir mahallelerinde bulunan, toplam yüzölçümü 117 bin metrekare olan 5 parselin, Mersin Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas OSB ilave alanında gerçekleştirilecek yatırım faaliyetlerine ivedilikle başlanabilmesi amacıyla Mersin Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

6. Büyükbaş hayvancılık desteklerinden faydalanabilmek için belirlenen bazı sürelerde değişikliğe gidildi. Büyükbaş desteklerinden yararlanma sürelerine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Buna göre, buzağı, malak veya dişi manda desteklerinde programlı aşıları tamamlanmış, 4 ay ve üzeri yaşta, ilkine buzağılama yaşı en fazla 960 gün veya son iki buzağılama arası en fazla 600 gün olan ineklerin doğan buzağılarına hayvan başına 370 lira, etçi veya kombine ırk boğaların sperması ile suni tohumlamasından veya bu ırkların Tarım ve Orman Bakanlığınca izinli boğaları ile tohumlamasından doğan buzağılarına 600 lira ödenecektir. Konuya ilişkin Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği'nde de ilgili değişiklikler yapılmış olup düzenlemeler, 1 Ocak 2021'den itibaren geçerli olacaktır.

7. Ön ödemeli konut satışında zorunlu teslim süresi 36 aydan 48 aya uzatıldı. Ticaret Bakanlığı'nın Resmi Gazete’de yayımlanan ön ödemeli konut satışları hakkında yönetmelikte değişiklik öngören yönetmeliğiyle, söz konusu yönetmeliğin "konutun teslimi" başlıklı maddesinde değişiklik yapılmıştır. Buna göre, ön ödemeli konutun sözleşmede taahhüt edilen sürede tüketiciye teslim edilmesi zorunlu olacak ve bu süre her halükarda sözleşme tarihinden itibaren 48 ayı geçemeyecektir (madde hükmü değiştirilmeden önce bu süre 36 ay olarak belirtilmişti).