FAALİYETLERİ TAMAMEN YA DA GEÇİCİ OLARAK DURDURULAN MÜKELLEFLER İÇİN; MÜCBİR SEBEP HALİ İLAN EDİLDİ.

Gelir İdaresi Başkanlığı, İç İşleri Bakanlığınca faaliyetleri geçici olarak ya da tamamen durdurulan sektörlerde bulunan mükellefler için “mücbir sebep hali”ilan etti.

Mücbir sebep hali 01 Aralık 2020 tarihi itibarı ile başlamıştır. Kapsamda olan mükelleflerin faaliyetlerine tekrar başlamalarına izin verilinceye kadar devam edecektir.

Gelir İdaresi Başkanlığı, hangi mükelleflerin kapsama girdiğine ilişkin olarak İç İşleri Bakanlığı genelgelerine atıf yapmıştır.Mücbir sebep hali kapsamına giren mükellefler, gruplar halinde aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilmiştir.

  • Sinema salonları,  kahvehane,  kıraathane, kır bahçesi, internet kafe / salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller, çay bahçeleri ile halı sahaları,
  • Yüzme havuzu, hamam, sauna, masaj salonu ve lunaparklar

Tamamen kapatılmayan işletmeler mücbir sebep kapsamında değildirler.Örneğin restorant ve kafe tarzı sadece paket servis veya gel-al şeklinde hizmet veren işletmeler, mücbir sebep kapsamına girmemektedir.

Faaliyet alanlarının tespit edilmesinde mükelleflerin 25 Ocak 2021 tarihi itibarı ile vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodu esas alınacaktır.Mükellefin vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodunun bu sektörler arasında bulunmamasına rağmen ana faaliyet alanı olarak bu sektörlerden herhangi birisinde fiilen iştigal ettiğini ispat ve tesvik etmesi halinde fiilen iştigal edilen ana faaliyet alanı dikkate alınacaktır.

Mücbir sebep kapsamına kanuni verilme süresi mücbir sebep dönemine isabet eden ve bu dönemde verilmesi gereken aşağıdaki beyanname ve bildirimler girmektedir.

  • Muhtasar Beyannameler (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri dahil)
  • Katma Değer Vergisi Beyannameleri
  • “Form Ba-Bb bildirimleri”
  • Söz konusu dönem içerisinde oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma ile
  • Aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”
  • e-Defterler ve bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyaları

Buna göre örneğin 2020 Kasım ve 2020 Aralık  dönemlerine ilişkin beyannameler bu kapsamdadır.

Bu beyanname ve bildirimlerin mücbir sebep halinin sona ereceği tarihi izleyen ayın 26.günü sonuna kadar verilmesi gerekmektedir.

Bu beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme günleri, beyanname verme süresi uzatılan ilk dönemden başlamak üzere beyannamenin verilmesi gerektiği ayı izleyen aydan itibaren sırasıyla her bir dönem için takip eden ilgili ayın sonuna kadar uzatıldı.

Sosyal güvenlik mevzuatı gereğince sigortalıların mücbir sebep dönemine ilişkin prime esas kazanç ve hizmet bilgilerinin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile bildirilmesinin zorunlu olması durumunda mücbir sebep bu beyannamelerin vergi kesintilerine ilişkin kısmının beyan ve ödeme sürelerinin ertelenmesi için geçerli olacaktır.

2020 yılına ilişkin olarak verilmesi gereken Yıllık Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannameleri, mücbir sebep kapsamına alınmamıştır.

Koronavirüs (COVİD-19) salgınına ilişkin olarak İç İşleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında  geçici  süreliğine  faaliyetlerine  tamamen  ara  verilmesine/faaliyetlerinin

tamamen durdurulmasına karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan

mükelleflerin  213 sayılı  Vergi  Usul  Kanunu'nun  mücbir  sebep  hükümlerinden faydalandırılmasına  yönelik  olarak  25.01.2021  tarih  ve  31375  sayılı  Resmi  Gazetede

yayımlanan 524  Sıra  No.lu  Veri  Usul  Kanunu  Genel  Tebliği’nde bazı  açıklamalarda bulunulmuştur.

Tebliğde yer alan açıklamalar aşağıdaki gibidir.

I-Yasal düzenlemeler

(1) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 13’üncü maddesinde mücbir sebep halleri sayılmış, 15 inci maddesinin üçüncü fıkrasında da Hazine ve Maliye Bakanlığının, mücbir  sebep  sayılan  haller  nedeniyle  bölge,  il,  ilçe, mahal  veya  afete maruz  kalanlar itibarıyla  mücbir  sebep  hali  ilan  etmeye  ve  bu  sürede  vergi  ödevlerinden  yerine getirilemeyecek olanları tespit etmeye yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.

(2) 213 sayılı Kanunun 111’inci maddesinde ise Hazine ve Maliye Bakanlığının, mücbir sebep hali ilan edilen yerlerdeki mükelleflerin, anılan Kanun kapsamında olup ödeme süresi afet tarihinden sonraya rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizleri ile anılan Kanun'un 15'inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca verecekleri beyannamelere istinaden tahakkuk ettirilen vergilerin ödeme sürelerini, vadelerinin bitim tarihinden itibaren azami bir yıl süreyle uzatmaya yetkili olduğu hüküm altına alınmıştır.

II – İç İşleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine tamamen ara verilmesine /faaliyetlerinin tamamen durudurlmasına karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükellefler itibarı ile mücbir sebep ilan edilmesi

(1)213 Sayılı Kanunun 15’nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden, ana faaliyet alanı itibarıyla İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine  tamamen  ara  verilmesine/faaliyetlerinin  tamamen  durdurulmasına  karar  verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükelleflerin 1/12/2020 tarihi (bu tarih dâhil) ila alınan karar kapsamında faaliyetlerine tekrar başlamaları uygun görülen tarih aralığında mücbir sebep halinde olduğunun kabul edilmesi uygun bulunmuştur.

(2) Birinci fıkrada bahsi geçen ana faaliyet alanlarının tespit edilmesinde bu Tebliğin yayımı tarihi itibarıyla vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodu dikkate alınır.

(3) Mükellefin vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodu itibarıyla birinci fıkradaki sektörler arasında  bulunmamasına  rağmen  ana  faaliyet  alanı  olarak  bu  sektörlerden  herhangi birisinde  fiilen  iştigal ettiğini  ispat  ve  tevsik  etmesi  halinde,  mükellefin  mücbir  sebep kapsamında olup olmadığının tespitinde ana faaliyet kodu yerine fiilen iştigal edilen ana faaliyet alanı dikkate alınır.

III-Vergi ödevlerinin ertelenmesi

(1)3 üncü madde kapsamında mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen mükelleflerle ilgili olarak; kanuni verilme süresi mücbir sebep dönemine isabet eden ve bu dönemde verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri dâhil) ve Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile “FormBa-Bs” bildirimlerinin verilme ve söz konusu dönem içerisinde oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter  Beratları”  ile  e-Defterler  ve  bunlara  ilişkin  berat  dosyalarının  ikincil  kopyalarının yüklenme sürelerinin mücbir sebep halinin sona ereceği tarihi izleyen ayın 26'ncı günü sonuna kadar ve bu beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin beyanname verme süresi uzatılan ilk dönemden başlamak üzere beyannamenin verilmesi gerektiği aydan itibaren sırasıyla her bir dönem için takip eden ilgili ayın sonuna kadar uzatılması uygun bulunmuştur.

 (2) Mücbir sebep halinin sona erdiği tarih itibarıyla beyanname/bildirim verme süresinin son gününe 26 günden az süre kalması halinde, beyanname/bildirim verme süresinin son günü olarak, mücbir sebep halinin sona erdiği tarihinin içinde bulunduğu döneme ilişkin Katma Değer Vergisi beyannamelerinin verileceği son gün dikkate alınır.

IV-Diğer hususlar

(1)Sosyal güvenlik mevzuatı gereğince sigortalıların mücbir sebep dönemine ilişkin prime esas kazanç ve hizmet bilgilerinin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile bildirilmesinin zorunlu  olması  durumunda  mücbir  sebep,  bu  beyannamelerin  vergi  kesintilerine  ilişkin kısmının beyan ve ödeme sürelerinin ertelenmesi için geçerli olacaktır.

Söz konusu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.