İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITLARININ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nden Birliğimize 70897689-439.99 sayılı yazı ile intikal eden;

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında motorlu kara taşıtı kiralam faaliyeterinde bulunan işetmeler tarafından yapılan taşıt satışlarını konu edinen 24.09.2020 tarihli ve 2020/2 sayılı Genelge yayımlanmıştır.

Bilindiği üzere, İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 15.08.2020 tarihli ve 31214 sayılı Resmi Gazatede yayımlanmış olup yönetmelik ile İkinci El Mororlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliğin muhtelif maddalerinde değişiklik yapılmıştır.

Yönetmeliğin “ Kapsam” başlıklı 2. maddesinin 1. fıkrasının bendinde, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal eden işletmelerin kendi aralarında ki satışların, bendinde ise motorlu kara taşıtı kiralama faaliyetinde bulunan işletmeler tarafından en az bir yıl sure ile kiralanan taşıtların bu işletmelerce satışının Yönetmelik kapsamı dışında olduğu belirtilmiştir.

Bunun ile birlikte, Yönetmeliğin 5. maddesinin 1.fıkrasında; ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinin, yetki belgesine sahip işletmeler tarafından yapılacağı, bir takvim yılı içinde doğrudan veya aracılık yapılmak süreti ile gerçekleştirilen 3 adedten fazla ikinci el kara taşıtı satışının, aksi Bakanlıkça tespit edilmedikçe ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti olarak kabul edileceği hüküm altına alınmıştır.

Yönetmelikte yapılan değişiklikler sonrasında;

1-) Motorlu kara taşıtı kiralama faaliyetinde bulunan işletmeler tarafından, kiralanmak üzere satın alınan veya finansal kiralama yolu ile edinilen taşıtların ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal eden işletmelere satışı Yönetmelik kapsamında bulunmadığından, motorlu kara taşıtı kiralama faaliyetinde bulunan işletmelerin bu satışlar nedeniyle yetki belgesi almaları gerekmektedir.

2-) Motorlu kara taşıtı kiralama faaliyetinde bulunan işletmeler tarafından, kiralanmak üzere satın alınan veya finansal kiralam yoluyla edinen taşıtların, satın alım ya da edinim tarihinden itibaren en az bir yıl süreyle işletmede kalmasının ardında herhangi bir gerçek veya tüzel kişiye satışı Yönetmelik kapsamında bulunmadığından, motorlu kara taşıtı kiralam faaliyetinde bulunan işletmelerin bu satışlar nedeniyle yetki belgesi alması gerekmektedir.

3-)Motorlu kara taşıtı kiralama faaliyetinde bulunan işletmeler tafaından bir yıldan kısa süreli kirallanan taşıtların gerçek veya tüzel kişilere satışının yetki belgesi ile gerçekleştirilmesinde herhangi bir kısıtlama veya süre şartı bulunmamaktadır.

Üyelerimize ve kamuoyuna önemle duyurulur.