MEVZUAT DUYURULARI

08 Mayıs 2019 Tarihli ve 30768 Sayılı Resmî Gazete

Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

erbest Bölgelere veya Gümrük Antrepolarına Giriş İçin veya Gemi Kumanyacılığı İçin Gönderilen Ürünlerin Veteriner Kontrollerine İlişkin Kurallar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2016/31)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2019/20)

Bu yönetmelik ve tebliğ ile serbest bölgelere veya gümrük antrepolarına ürünlerin girişi ve çıkışı ile ilgili alınacak önlemler ve veteriner kontrollerinin nasıl olacağına dair hususlar düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/05/20190508-1.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/05/20190508-4.htm

10 Mayıs 2019 Tarihli ve 30770 Sayılı Resmî Gazete

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Faaliyeti Gösteren Tesisler İçin Uygulanacak Fiyat ve Süreler ile Yerli Katkı İlavesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1044)

Bu karar ile yenilenebilir enerji katkı ilavesi alabilecek tesislerin özelliklerine ilişkin bazı hususlar düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/05/20190510-10.pdf

Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1045)

Bu karar ile deri, kösele dışında kalan pile deri dahil her türlü hayvan deri ve postlarının ne a-kadar meblağının bu fona dahil edileceği düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/05/20190510-11.pdf

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 1049)

Bu karar ile kararda yer alan eşyaların Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yükleme yapılmış eşyanın en geç 45 gün içinde ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescili veya gümrük mevzuatı çerçevesinde beyan verilmesi halinde kararın hükümlerinin uygulanmayacağı düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/05/20190510-15.pdf

Uluslararası Taşımacılık Yapan Özbekistan Cumhuriyeti Vatandaşı Sürücülerin Türkiye’ye Yapacakları Taşımacılık Amaçlı Seyahatlerinde Her Giriş İçin 30 Gün Süreyle Vize Muafiyeti Sağlanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1052)

Bu karar ile uluslararası taşımacılık yapan Özbekistan Cumhuriyeti vatandaşı sürücülerin Türkiye’ye yapacakları taşımacılık amaçlı seyahatlerinde her giriş için 30 gün süreyle vize muafiyeti sağlanacağı düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/05/20190510-18.pdf

11 Mayıs 2019 Tarihli ve 30771 Sayılı Resmî Gazete

İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2017/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2019/4)

Bu tebliğ ile vergi resim harç istisnası belgesi ihracat taahhüdünün kapatılması için belirtilen sürede ilgili Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası şubesine müracaat edilmemesi halinde,iptal edilenvergi resim harç istisnası belgesinin kapatma işleminin yapılabilmesini teminen, (belge kapsamında kısmen ya da tamamen müeyyide tahsil edilmediğinin tespiti kaydıyla) bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 (üç) ay içerisinde Bakanlığa başvurulması halinde, söz konusu belgenin iptal işlemi geri alınabileceği düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/05/20190511-9.htm

12 Mayıs 2019 Tarihli ve 30772 Sayılı Resmî Gazete

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği

Bu Yönetmelik ile  elektrik piyasasında, tüketicilerin elektrik ihtiyaçlarını tüketim noktasına en yakın kendi üretim tesisinden karşılaması, arz güvenliğinin sağlanmasında küçük ölçekli üretim tesislerinin ülke ekonomisine kazandırılması ve küçük ölçekli üretim kaynaklarının etkin kullanımının sağlanması ile elektrik şebekesinde meydana gelen kayıp miktarlarının düşürülmesi amacıyla lisans alma ve şirket kurma yükümlülüğü olmaksızın, elektrik enerjisi üretebilecek, gerçek veya tüzel kişilere uygulanacak usul ve esaslar düzenlenmektedir

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/05/20190512-1.htm

15 Mayıs 2019 Tarihli ve 30775 Sayılı Resmî Gazete

13/7/1956 Tarihli ve 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü Maddesinde Yer Alan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespiti Hakkındaki 28/8/1998 Tarihli ve 98/11591 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1106)

Bu kararname ile kambiyo satış tutarı üzerinden binde 1, bankalar ile yetkili müesseselerin kendi aralarında veya birbirlerine yaptıkları kambiyo satışları, Hazine ve Maliye Bakanlığına yapılan kambiyo satışları, döviz kredisinin ödenmesine yönelik olarak, döviz kredisi kullanılan ya da kullanımına aracılık eden banka tarafından kredi borçlusuna yapılan kambiyo satışlarında sıfır vergi alınacağı düzenlenmektedir.

4/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2016/35)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2019/27)

Bu tebliğ ile su ürünleri avcılığına ilişkin bazı hususlar düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/05/20190515-19.htm

16 Mayıs 2019 Tarihli ve 30776 Sayılı Resmî Gazete

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinde Yer Alacak Yeterliliklerin Kalite Güvencesinin Sağlanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bu yönetmelik ile Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinde Yer Alacak Yeterliliklerin Kalite Güvencesinin Sağlanmasına İlişkin Yönetmelik ile ilgili olarak imzalanan kabul kararı ile belirlenen ölçütlere göre yeterliliklerin kalite güvencesinin sağlanmasına yönelik sistemi kurmak, işletmek, izlemek ve iyileştirmek için gerekli önlemleri almaktan; 5544 sayılı Kanun kapsamındaki yeterlilikler için Kurum sorumluyken Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinde yapılan değişiklikle Meslekî Yeterlilik Kurumunun yetki ve sorumluluğundaki mesleki yeterlilikler için Kurum sorumlu hale gelmesi düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/05/20190516-12.htm

18 Mayıs 2019 Tarihli ve 30778 Sayılı Resmî Gazete

Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 16)

Bu Tebliğ ile deniz yolu ile sıvı halde Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen ve gümrük gözetimi altında gaz haline dönüştürülerek limanda boru hattına verilen sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektir.

ttp://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/05/20190518-5.htm

22 Mayıs 2019 Tarihli ve 30781 Sayılı Resmî Gazete

Amerika Birleşik Devletleri Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1130)

Bu karar ile Amerikan ithal edilecek sert kabuklu meyveler, elyaf vb. bazı ürünlere uygulanacak ek mali yükümlülükler düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/05/20190522-22.pdf