MEVZUAT DUYURULARI

27 Aralık 2019 Tarihli ve 30991 Sayılı Resmi Gazete

Bursa İlinde Yapılacak Olan Elektrikli Otomobil Üretim Tesisi Yatırımına Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1945

Bu Karar ile TOGG tarafından Bursa ilinde yapılacak olan elektrikli otomobil üretim tesisi yatırımına ilişkin bazı istisna, muafiyet ve destekler düzenlenmektedir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191227-2.pdf

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bu Yönetmelik ile katlar alanı hesabına dahil edilmeyen alanlar, yapı ruhsatı işlemleri, yapı projeleri, yapı kullanma izni ve sair konularda değişikliler düzenlenmektedir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191227-5.htm

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı

Bu Karar ile işçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretinin 98,10 olarak tespit edilmesi düzenlenmektedir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191227-21.pdf

Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (2019/1)

Bu Tebliğ ile Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar kapsamında yer alan desteklerin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191228-5.htm

28 Aralık 2019 Tarihli ve 30992 Sayılı Resmi Gazete

Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 17/12/2019 Tarihli ve 2019/387 Sayılı Kararı

Bu Karar ile VERBİS’e kayıtların son gününün 6 ay süre ile uzatılması düzenlenmektedir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191228-8.pdf

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere %1,6 Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1947)

Bu Karar ile 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunun 51 nci maddesinin birinci fıkrası gecikme zammını %1.6 olarak belirlenmesini düzenlemektedir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191230-1.pdf

31 Aralık 2019 Tarihli ve 30995 Sayılı Resmi Gazete

2020 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi

Özel hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözümlenmesinde, arabulucu ile uyuşmazlığın tarafları arasında geçerli bir ücret sözleşmesi yapılmamış olan veya ücret miktarı konusunda arabulucu ile taraflar arasında ihtilaf bulunan durumlarda uygulanacak olan arabuluculuk ücret tarifesi düzenlenmektedir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191231-16.htm

2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2020/1)

Özel tebliğ ile 2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinde, Kanuna aykırılık halinde uygulanacak idari para cezaları düzenlenmektedir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191231-17.htm

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci Maddesine Göre 2020 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ

Bu Tebliğ ile Kanunun 77 nci maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezalarının, 23/12/2019 tarihli ve 30987 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 512)’nde 2019 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen % 22,58 (yüzde yirmiiki virgül ellisekiz) oranında artırılarak yeniden belirlenmesi düzenlenmektedir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191231-23.htm

4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasında Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırının 31/12/2020 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Artırılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2020/1)

Bu tebliğ 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında düzenlenmiş olan idari para cezası alt sınırı, 23/12/2019 tarihli ve 30987 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 512)’nde tespit edilen 2019 yılı için yeniden değerleme oranı olan % 22,58 (yirmiiki virgül ellisekiz) artış esas alınarak, 1/1/2020 tarihinden 31/12/2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere 31.903 TL (otuzbirbindokuzyüzüçlira) olarak belirlenmesi düzenlenmektedir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191231-24.htm

31 Aralık 2019 Tarihli ve 30995 Sayılı Resmi Gazete 3. Mükerrer

Yurt İçinde Düzenlenen Uluslararası Fuarlara İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/1)

Bu Tebliğile; 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 445 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine ve 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının 2 nci ve 12 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.Ülkemizde düzenlenen uluslararası fuar veya sergilere yabancı ülke veya firmalar sadece teşhir amacıyla katılabileceği, perakende satış yapamayacağı; Fuar bitiminden sonra, yabancı ülke veya firmaların teşhir ettikleri malların gümrük mevzuatı çerçevesinde kesin ithalatı yapılabileceği; 29/12/2018 tarihli ve 30640 ikinci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yurt İçinde Düzenlenen Uluslararası Fuarlara İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/1) yürürlükten kaldırıldığı düzenlenmektedir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191231M3-2.htm

04 Ocak 2020 Tarihli ve 30998 Sayılı Resmi Gazete

Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bu yönetmelik ileticari elektronik ileti yönetim sisteminin tanımı ve sair bazı tanımlar düzenlenmektedir.  Ticari elektronik ileti göndermek isteyen gerçek ve tüzel kişiler İYS’ye kaydolacağı,İYS üzerinde onayı bulunmayan alıcılara ticari elektronik ileti gönderilemeyeceği, İYS üzerinden alınan onaylar hakkında konular, aracı hizmet sağlayıcılara ilişkin yükümlülükler, elektronik posta yoluyla gönderilen ticari elektronik iletiler ve sair konular düzenlenmektedir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/01/20200104-2.htm

09 Ocak 2020 Tarihli ve 31003 Sayılı Resmi Gazete

Takograf Cihazları Muayene ve Damgalama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik)

Bu yönetmelik ile yurt içinde taşımacılık yapan ve takograf kullanması zorunlu olan araçların 2008 ve sonrası model araçların 10/7/2020 tarihine kadar.dijitaltakograf ile değiştirilmesi zorunlu olacağı düzenlenmektedir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/01/20200109-10.htm

17 Ocak 2020 Tarihli ve 31011 Sayılı Resmi Gazete

Ticaret Sicili Müdürlükleri Hakkında Tebliğ

Bu tebliğ ile,

  • Ticaret ve Sanayi Odaları ile Ticaret Odaları bünyesinde faaliyet gösteren 238 Ticaret Sicili Müdürlüğü kurulmuştur.
  • Müdürlük teşkilatı; müdürlük ile varsa şube ve temsilcilikten oluşacak şekilde düzenlenmiş olup, bu birimlerin kuruluş ve kapanış usulü belirlenmiştir.
  • Müdürlükte istihdam edilmesi gereken asgari müdür yardımcısı ve tescil yetkilisi sayısı aşağıdaki tabloya göre belirleneceği düzenlenmiştir.

 

TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜKLERİ GRUPLARI VE ASGARİ PERSONEL SAYISI

   

ASGARİ PERSONEL SAYISI

GRUBU

TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜKLERİ

Müdür

Müdür Yardımcısı

Tescil Yetkilisi

A

İstanbul

1

7

İhtiyaç kadar

B

Ankara ve İzmir

1

4

İhtiyaç kadar

C

Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van, Afyonkarahisar, Elazığ, Sivas,

Alanya, Bodrum, Çorlu, Gebze, Manavgat.

1

2

İhtiyaç kadar

D

Diğer müdürlükler

1

1 (Müdür yardımcısı veya tescil yetkilisi)

 
  • Müdürlüğün yönetimi ve organizasyonu ile personelin nitelikleri, atanması ve görevden alınması hususları ile vekâlet konuları ve eğitim ile personel ücret tespitinde ilkeler düzenlenmiştir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/01/20200117-13.htm