MEVZUAT DUYURULARI

03 Nisan 2020 Tarihli ve 31088 Sayılı Resmi Gazete

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 2348) : Bu Karar ile kamış melasları ve diğer bazı ürünlerin gümrük vergi oranlarında değişiklikler düzenlenmektedir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200403-8.pdf

Çeltik İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2349): Bu Karar ile çeltik ithalatında uygulanacak gümrük vergisi oranı ile ilgili değişik düzenlenmektedir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200403-9.pdf

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmelerinin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi Amacıyla KOSGEB Tarafından Uygun Koşullarda Finansal Destek Sağlanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2350) : Bu Karar ile KOSGEB VE KOBİ tanımlarında değişiklikler, desteğin işleyişi; KOSGEB’in banka ile yapacağı protokolde belirtilecek kredi finansman giderlerinin geri ödemesiz KOSGEB desteği niteliğinde olduğu, KOBİ lehine kullanılacak kredileri için KOBİ’lerden masraf ve komisyon alınamayacağı, kararın uygulanmasında oluşacak tereddütte KOSGEB’in görüşünün uygulanacağı, kredi faiz desteği üst limitinin 3.000.000 TL’yi geçemeyeceği, kredilerin geri dönüş vadesinin ise 60 aya kadar olması, bu desteğe ilişkin konuların KOSGEB  ve bankaların yapacağı protokoller ile belirleneceği düzenlenmektedir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200403-10.pdf

Çeltik İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ : Bu Tebliğ ile çeltik ithalatında uygulanacak tarife kontenjanının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esaslar düzenlenmektedir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200403-12.htm

İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2020/4) : Bu Tebliğ ile 24/3/2020 tarihli ve 2281 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, bu Tebliğin Ek-1’indeki tabloda Gümrük Tarife Pozisyonu (GTP) ve tanımları yer alan eşyanın ithalatında açılan tarife kontenjanlarının dağıtımı, yönetimi ile başvuru ve kullanım usul ve esaslar düzenlenmektedir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200403-4.htm

04 Nisan 2020 Tarihli ve 31089 Sayılı Resmi Gazete

Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 2360) : Bu Yönetmelik ile gastronomi tesisi turizm belgelerinin alınması, kampingler ve konaklama amaçlı mesire yerleri ile ilgili bazı değişiklikler düzenlenmektedir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200404-16.pdf

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 8) : Bu tebliğ ile 1 Sıra No.lu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği”nin, “Yürürlük” başlıklı 15 inci maddesinin (ç) bendinde yer alan 1/3/2020 tarihinin 1/7/2020 olarak değiştirilmesi düzenlenmektedir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200404-5.htm

07 Nisan 2020 Tarihli ve 31092 Sayılı Resmi Gazete

Limon İhracatına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2020/7) : Bu tebliğ ile taze limon ihracatında Tarım ve Orman Bakanlığının ön izni aranacağı düzenlenmektedir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200407-5.htm

08 Nisan 2020 Tarihli ve 31093 Sayılı Resmi Gazete

Dış Ticaret Organizasyonlarının Koordinasyonu ile İlgili 2020/6 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi : Bu Genelge ile 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile iç ve dış ticaret politikasını etkileyen faaliyetlerin temas ve koordinasyonunun yürütülmesini temin etmenin Ticaret Bakanlığı görevleri arasında düzenlendiği bu kapsamda ticaret ve sanayi odaları, ticaret odaları, sanayi odaları, deniz ticaret odaları, ticaret borsaları, ihracatçı birlikleri, esnaf ve sanatkârlar odaları ve bunların üst kuruluşları, kalkınma ajansları, sivil toplum kuruluşları, dernekler ile Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, KOSGEB tarafınca yapılacak organizasyonlar gerçekleştirilmeden makul bir süre önce Ticaret Bakanlığına bilgi verilerek mezkur organizasyonlar Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilmesi düzenlenmektedir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200408-14.pdf

10 Nisan 2020 Tarihli ve 31095 Sayılı Resmi Gazete

Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik : Bu Yönetmelik ile  COVID-19 salgın hastalığının ülkemizde görülmüş olması sebebiyle tüketici hakem heyetlerinin çalışma usul ve esaslarına ilişkin olarak doğabilecek hak kayıplarının önlenmesi amacıyla;ayda ikiden az olmamak üzere toplanan tüketici hakem heyetlerinin toplantılarının yapılması bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten,istenen bilgi ve belgelerin sunulması için verilen süreler, bilirkişilere raporlarını hazırlamaları için verilen süreler ve tüketici hakem heyetleri kararlarının taraflara tebliğ edilmesi için belirlenen süreler 13/3/2020 (bu tarih dâhil)  tarihinden,itibaren 30/4/2020 (bu tarih dâhil)  tarihine kadar duracağı düzenlenmektedir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200410-1.htm

11 Nisan 2020 Tarihli ve 31096 Sayılı Resmi Gazete

Bazı Tekstil?Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar?Sayısı: 2394) : Bu Karar ile imperteks kumaşlarına yönelik ilave gümrük vergisinin %0 olarak uygulanması düzenlenmektedir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200411-7.pdf

İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2020/5) : Bu tebliğ ileimperteks kumaşlarına yönelik ilave gümrük vergisinin %0 olarak uygulanmasına yönelik dağıtımı başvuru usul ve esasları düzenlenmektedir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200411-10.htm

14 Nisan 2020 Tarihli ve 31099 Sayılı Resmi Gazete

8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin?Karar (Karar Sayısı: 2399) : Bu Karar ile sosyal güvence farkı gözetilmeksizin herkese ücretsiz covid-19 tedavisi uygulanacağı düzenlenmektedir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200414-16.pdf

Yurt Dışında Organize Sanayi Bölgesi Kurulması, İşletilmesi ve Bu Kapsamdaki Desteklere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2404) : Bu Karar ile OSB tüzel kişilikleri veya Türkiye’de yerleşik şirketler tarafından yetkili organlarınca karar alınması halinde yurt dışında OSB kurulması ile kurulmuş olanlara ortak olunmasına, bunların işletilmesine ve Türkiye’de yerleşik şirketlerce bu OSB’lerde yapılacak yatırımlara yönelik devlet yardımlarına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200414-21.pdf

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2020/5) : Bu Tebliğ ile Fotovoltaik (solar) modül ve panellere yönelik GTİP belirlenmesi düzenlenmektedir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200414-28.htm

16 Nisan 2020 Tarihli ve 31101 Sayılı Resmi Gazete

Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik : Bu Yönetmelik ile OSB’lerin kuruluş, altyapı ve sair konular ile ilgili değişiklikler düzenlenmektedir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200416-4.htm

17 Nisan 2020 Tarihli ve 31102 Sayılı Resmi Gazete

Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun : Bu Kanun ile

 • doçentlik başvurularının açılması,
 • doçentlik jüri oluşumu, araştırma görevlisi olarak başvuruda bulunmak için 35 yaşını doldurmamak olma şartının aranacağı,
 • disiplin ve ceza düzenlemelerine dair bazı değişiklikler,
 • Vakıf yükseköğretim kurumlarında çalışan öğretim elemanlarına Devlet yükseköğretim öğreti elemanlarından daha düşük ücret verilemeyeceği,
 • Vakıf yükseköğretim kurumlarının, ön lisans, lisans, tezli yüksek lisans ve doktora düzeyindeki her bir diploma programında öğrenim gören öğrencilerden; ilgili programın en yüksek merkezi yerleştirme puanına sahip en az yüzde on beşi kadar öğrenciyi, söz konusu programın öğrenim süresi boyunca ücretsiz okutmakla yükümlü olduğu,
 • Vakıf yükseköğretim kurumları, her yıl, öğrenci gelirleri toplamının %2’sini bir kamu bankasında kendi adına açılan vadeli bir hesaba söz konusu vakıf yükseköğretim kurumunun faaliyet izninin geçici olarak durdurulması veya kaldırılması halinde öğrencilerinin eğitimlerinin tamamlatılması amacıyla teminat kaynağı olarak aktaracağı,
 • vakıf yükseköğretim kurumlarında görev yapanlardan en az 15 yıl mesleki kıdemi olan öğretim üyelerinin yeşil pasaport alacağı ve sair konular düzenlenmektedir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200417-1.htm

Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun :

Bu Kanun ile;

 • Bazı alacakların ertelenmesi, alınmaması veya yapılandırılması,
 • Süre uzatımı, toplantı erteleme ve uzaktan çalışma kapsamında Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında verilmiş olup 2020 yılı içinde geçerlilik süresi dolacak olan lisansların geçerlilik süresi bir yıl uzatılması,
 • Ticaret gemilerine düzenlenen ve 11/3/2020 tarihi ile 31/7/2020 tarihi aralığında süresi dolan veya dolacak denize elverişlilik belgelerinin süresi, 1/8/2020 tarihine kadar uzatılacağı,
 • Dernekler tarafından verilecek bildirim ve beyannameler ile dernek genel kurul toplantıları 31/7/2020 tarihine kadar erteleneceği, Eertelenen genel kurul toplantıları, ertelemenin sona erdiği tarihten itibaren 30 gün içinde yapılır. Mevcut organların görev, yetki ve sorumlulukları erteleme süresi sonrasında yapılacak ilk genel kurula kadar devam edeceği,
 • Kooperatifler Kanunu kapsamındaki genel kurul toplantıları 31/7/2020 tarihine kadar erteleneceği,
 
 • Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 33 üncü maddesine göre yapılması gereken seçimler 2020 yılında yapılmayacağı,
 • iş sözleşmesi bulunmakla birlikte 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi uyarınca işveren tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler ile 15/3/2020 tarihinden sonra 51 inci madde kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ve bu Kanunun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçilere, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak kaydıyla ve 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere, bu süre içinde ücretsiz izinde bulundukları veya işsiz kaldıkları süre kadar, Fondan günlük 39,24 Türk lirası nakdi ücret desteği verileceği,
 • Yeni koronavirüs (Covid-19) sebebiyle işverenlerin yaptıkları zorlayıcı sebep gerekçeli kısa çalışma başvuruları için, uygunluk tespitinin tamamlanması beklenmeksizin, işverenlerin beyanı doğrultusunda kısa çalışma ödemesi gerçekleştirileceği,
 • her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay süreyle  diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında işveren tarafından feshedilemeyeceği,
 • Türk Ticaret Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmesi;

Sermaye şirketlerinde, 30/9/2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde yirmi beşine kadarının dağıtımına karar verilebilir, geçmiş yıl kârları ve serbest yedek akçeler dağıtıma konu edilemez, genel kurulca yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilemez. Devlet, il özel idaresi, belediye, köy ile diğer kamu tüzel kişilerinin ve sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait fonların, doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip olduğu şirketler hakkında bu fıkra hükmü uygulanmaz. Bu fıkrada belirtilen süreyi üç ay uzatmaya ve kısaltmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.

(2) Genel kurulca 2019 yılı hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtımı kararı alınmış ancak henüz pay sahiplerine ödeme yapılmamışsa veya kısmi ödeme yapılmışsa, 2019 yılı net dönem kârının yüzde yirmi beşini aşan kısma ilişkin ödemeler birinci fıkrada belirtilen sürenin sonuna kadar ertelenir.

(3) Bu maddenin kapsamına giren sermaye şirketlerine ilişkin istisnalar ile uygulamaya dair usul ve esasları belirlemeye, Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşünü almak suretiyle Ticaret Bakanlığı yetkilidir.”

 • Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun ceza hükümlerinde,
 • Fahiş fiyat artışı, stokçuluk ve Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu ve üyeleri, TOBB’dan bir üyenin bu kurulda olacağı,

ve sair konular düzenlenmektedir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200417-2.htm

18 Nisan 2020 Tarihli ve 31103 Sayılı Resmi Gazete

12/9/2011 Tarihli ve 2011/2203 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Yürürlüğe Konulan İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2425) : Bu karar ile birçok ürüne ilişkin ilave gümrük vergisi oranı düzenlenmektedir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200418-9.pdf

21 Nisan 2020 Tarihli ve 31106 Sayılı Resmi Gazete

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 2429

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 2430) : Bu kararlar ile bazı ürünlere uygulanacak ilave gümrük vergileri düzenlenmektedir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200421-1.pdf

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200421-2.pdf

22 Nisan 2020 Tarihli ve 31107 Sayılı Resmi Gazete

Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği (No: 2020/7) : Bu Tebliğ ile balın tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretilmesi, hazırlanması, işlenmesi, depolanması, nakledilmesi ve piyasaya arz edilmesi aşamalarında taşıması gereken özellikler düzenlenmektedir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200422-13.htm

30 Nisan 2020 Tarihli ve 31114 Sayılı Resmi Gazete

Yargı Alanındaki Hak Kayıplarının Önlenmesi Amacıyla Getirilen Durma Süresinin Uzatılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2480) : Bu Karar ile Covid-19 nedeniyle muhtemel hak kayıplarının önlenmesi için yargı sürelerin Kamu İhale Kanununda düzenlenen zorunlu idari başvuru yoluna ilişkin süreler hariç, 15.06.2020 tarihine kadar uzatılması düzenlenmektedir. 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200430-1.pdf

Hayvansal Ürün İthalatında Kontrol Belgesi Onaylanması ve İthalat Aşamasında Sunulması Gereken Belgeler Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2012/12)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2020/12) : Bu Tebliğ ile olağanüstü durum başlıklı bir madde düzenlenerek Covid-19 salgını nedeniyle, bu Tebliğin 7 nci maddesi gereğince ithalatçı veya sevkiyattan sorumlu kişinin sunması gereken belgelerden orijinal veteriner sağlık sertifikasını, ihracatçı ülkedeki kısıtlamalar nedeni ile sunamaması halinde; üç ay içerisinde resmi otorite tarafından orijinal veteriner sağlık sertifikasının renkli olarak taranmış nüshasının elektronik ortamda gönderilmesi durumunda kontrole ilişkin diğer işlemler tesis edilebileceği düzenlenmektedir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200430-6.htm

Çeltik İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ : Bu Tebliğ ile çeltik ithalatı için Ticaret Bakanlığı tarafından verilen ithal lisansların geçerlilik süresinim 30.06.2020 tarihine kadar uzatılması düzenlenmektedir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200430-7.htm

30 Nisan 2020 Tarihli ve 31114 Sayılı Resmi Gazete 1. Mükerrer

Çeltik İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulaması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2482) : Bu Karar ile 31 Mayıs kadar yapılabilecek 100 bin ton çeltik ithalatı için süre, 30 Haziran 2020 tarihine kadar uzatılması düzenlenmektedir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200430M1-2.pdf

02 Mayıs 2020 Tarihli ve 31115 Sayılı Resmi Gazete

İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat 96/31)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2020/8)

İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2020/9) : Bu Tebliğler ile solunum cihazları ve bunların sarf malzemeleri, etil alkol, kolonya, dezenfektan ve hidrojen peroksit ihracatında kayıt ve izinlere ilişkin kolaylıklar düzenlenmektedir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200502-4.htm

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200502-5.htm

07 Mayıs 2020 Tarihli ve 31120 Sayılı Resmi Gazete

Türk Gıda Kodeksi Gıdalara Vitaminler, Mineraller ve Belirli Diğer Öğelerin Eklenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik : Bu yönetmelikler ile tanımlar, denetimler ve sair konular ile ilgili bazı değişiklikler düzenlenmektedir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200507-4.htm

08 Mayıs 2020 Tarihli ve 31121 Sayılı Resmi Gazete

Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar : Bu usul ve esaslar ile yapı Kayıt belgelerinde güncelleme yapılması halinde tahakkuk ödenmesi gereken ilave bedel ile faiz hesaplanmasına ilişkin konular düzenlenmektedir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200508-7.htm

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 32) : Bu Tebliğ ile COVID-19) salgınından ve bu kapsamda alınan tedbirlerden doğrudan etkilenen veilan edilen mücbir sebep döneminde KDV iade uygulamasına ilişkin mahsuben ve nakden iade taleplerine ilişkin değişiklikler düzenlenmektedir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200508-8.htm

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2020/6) : Bu Tebliğ ile alıcısı bulunan verici portatif (Cellular) telsiz telefon cihazlarıbirim gümrük kıymeti ve gözetim uygulanması düzenlenmektedir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200508-9.htm