MEVZUAT DUYURULARI

6 Nisan 2019 Tarihli ve 30737 Sayılı Resmî Gazete

Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği

Bu Yönetmelik ile insanların, insan ve yüklerin veya sadece yüklerin taşınmasında kullanılan asansörlerin, insan can ve mal güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde kullanımlarını sağlamak ve çevreyi korumak üzere tescili, işletilmesi, bakımı, garanti ve satış sonrası hizmetleri ile hizmet denetimi ve mevcut asansörlerin iyileştirilmesiyle ilgili uyulması gereken kurallar düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/04/20190406-1.htm

Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bu Yönetmelik ile lisans alma yükümlülüğü, lisans başvurusu, başvurunun inceleme ve değerlendirmesinin sonuçlandırılması, lisansların yenilenmesi, sona ermesi; ithalat lisansı, toptan satış lisansı ve ihracat lisansı sahibi şirketlerin hak ve yükümlülükleri, hisse devri konularına ilişkin hükümlerde değişiklik yapılmaktadır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/04/20190406-3.htm

Doğal Gaz Piyasası Sertifika YönetmeliğindeDeğişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bu Yönetmelik ile sertifika başvurusunun elektronik ortamda yapılabilmesi olanağı getirilmekte, verilen sertifikaların elektronik belge yönetim sisteminde kaydedileceği düzenlenmekte, sertifikanın sona ermesindeki iflas koşulu iflas kararının kesinleşmesine bağlanmaktadır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/04/20190406-4.htm

Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami FaizOranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2016/8)’deDeğişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ(Sayı: 2019/4)

Bu Tebliğ ile Türk Lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı %2,15, yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı ise %1,72 olarak düzenlenmektedir. Ayrıca Türk Lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı %2,75, yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı %2,30 olarak belirlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/04/20190406-5.htm

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin BilgiSistemlerinin Yönetimine ve Denetimine İlişkin Tebliğ

Bu Tebliğ ile finansal kiralama, faktöring ve finansman şirketlerinin faaliyetlerinin ifasında kullandıkları bilgi sistemlerinin yönetimine ve yetkilendirilmiş bağımsız denetim kuruluşları tarafından denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/04/20190406-6.htm

12 Nisan 2019 Tarihli ve 30743 Sayılı Resmî Gazete

Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bu Yönetmelik ilebu yönetmeliğe dayanılarak çıkarılan ürün tebliğlerinden biri kapsamında lisans almış olan lisanslı depo işletmesi tarafından başka bir ürün tebliği kapsamındaki ürün veya ürünler için de lisans alınmak istenmesi halinde, lisans alınmak istenilen yeni ürün veya ürünlere ilişkin ürün tebliğlerinde belirtilen asgari depolama kapasiteleri, sermaye hesabına ilişkin ürün tonajları ve asgari sermaye tutarları yarısı oranında uygulanacağı düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/04/20190412-6.htm

Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 6)

Bu tebliğ ile ihraç edilen kara taşıtlarında kullanılmış ilk dolum yağları ve akaryakıtlarının teslimleri,  ihraç edilen kara taşıtlarında kullanılmış ilk dolum yağları ve akaryakıtları ile ilgili işlemlere ilişkin ÖTV ve sair hususlar düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/04/20190412-10.htm

13 Nisan 2019 Tarihli ve 30744 Sayılı Resmî Gazete

Küresel Grip Salgını (Pandemi) ile İlgili 2019/5 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

Bu Genelge ile ciddi sonuçlara yol sebep olabilecek pandemi rahatsızlığına yol açabilecek grip salgını ile dikkat edilmesi gereken hususlar düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/04/20190413-7.pdf

Ticaretin Kolaylaştırılması Koordinasyon Komitesi ile İlgili 2019/6 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

Bu Genelge ile onaylanan “Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması”  kapsamında anlaşma hükümlerinin uygulanmasını kolaylaştırmak, ilgili kurumlar arasında koordinasyonu ve işbirliğini geliştirmek amacıyla Ticaret Bakanlığı ilgili Bakan Yardımcısı başkanlığında Ticaret, Çevre ve Şehircilik, Dışişleri, Hazine ve Maliye, Sağlık, Sanayi ve Teknoloji, Tarım ve Orman, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıkları ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı, TSE, KOSGEB, DEİK, TİM, TOBB, UND, Uluslararsı Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği, Gümrük Müşavirleri Dernekleri, TÜSİAD, Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği, İMEAK Deniz Ticaret Odası, MÜSİAD, Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Dış Ticaret Derneği kurulmuştur. Komitenin yılda en az bir kez toplanması düzenlenmektedir.  Komiteye destek olmak üzere bir teknik komite kurulması da düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/04/20190413-8.pdf

20 Nisan 2019 Tarihli ve 30751 Sayılı Resmî Gazete

Türkiye Ürün İhtisas Borsasında Aracılık Faaliyetleri ile Aracıların Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik ile Borsada faaliyet gösteren aracıların yetkilendirilmesi, faaliyetleri, gözetimi ve denetimine dair usul ve esaslar düzenlenmektedir. Faaliyet izni için aranan şartlar, faaliyet izni için aranılan belgeler, faaliyet izninin verilmesi, şube açılması, personele ilişkin şartlar, aracıların faaliyetleri, yükümlülükleri ve yapamayacakları iş ve işlemler, aracıların gözetimi, denetimi ve uygulanacak yaptırımlar düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/04/20190420-3.htm

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bu yönetmelik ile risk değerlendirmesinde esas alınabilecek trafik kuralı ihlalleri sonucu sürücülere uygulanan ceza puanları ile sürücü belgelerine el konulma süresi ve nedenleri sigorta priminin tespitinde kullanılabileceği düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/04/20190424-2.htm

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik ile kamuya açık karayoluyla yapılacak tehlikeli madde taşımacılığı faaliyetlerinin; insan sağlığı ve diğer canlı varlıklar ile çevreye zarar vermeden güvenli, emniyetli ve düzenli bir şekilde yürütülmesine ve bu faaliyetlerde yer alan; gönderenlerin, alıcıların, dolduranların, yükleyenlerin, boşaltanların, paketleyenlerin, tank-konteyner/portatif tank işletmecilerinin, taşımacıların ve tehlikeli maddeleri taşıyan her türlü taşıt sürücülerinin sorumluluk ve yükümlülüklerine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/04/20190424-3.htm

25 Nisan 2019 Tarihli ve 30755 Sayılı Resmî Gazete

Et Piyasasının Düzenlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1010)

Bu karar ile hayvancılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliğine katkı  sağlamak, besiciyi korumak, piyasada oluşan fiyat dalgalanmalarını önlemek ve kamu yararı kapsamında 2019 yılı için et piyasasını düzenlemektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/04/20190425-5.pdf