Yerli Malı Belgesi

Yerli Malı Belgesinin düzenlenebilmesi için yerli katkı oranının hesaplanması ve Serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ya da yeminli mali müşavir tarafından Yerli Katkı Oranı Hesabı’nın mali yönden incelenmesi yapılarak resmi kayıtlara uygunluğunun onaylanması gerekmektedir. Yürürlüğe giren tebliğ ile, başvuru evraklarının hazırlanması zaman alacağından  üyelerimizin mağduriyet yaşamaması için, yerli malı belgesi müracaatında bulunacak üyelerimizin ekte sunulan belge ve dokümanları eksiksiz hazırlaması ve ihale tarihinden en az 10 iş günü önce başvurmasını rica ederiz.

 Sanayi ürünlerinin yerli malı olarak kabul edilebilmesi için aşağıdaki şartlar aranır:

a) Bakanlık tarafından düzenlenen Sanayi Sicil Belgesine sahip sanayi işletmeleri tarafından üretilmesi ve Sanayi Sicil Belgesindeki “Üretim Konusu” içeriğinde yer alması.

b) Tamamen Türkiye’de üretilen veya elde edilen ürünler ile üretim sürecinin önemli aşamalarının ve ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik ve eylemin Türkiye’de yapılmış olması. 

c) Ürünün yerli katkı oranının en az %51 olması.

Gıda ve tarımsal ürünlerin yerli malı olarak kabul edilebilmesi için aşağıdaki şartlar aranır:

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca düzenlenen İşletme Kayıt veya Onay Belgesine sahip işletmeciler tarafından üretilmesi.

b) Tamamen Türkiye’de üretilen/yetiştirilen veya elde edilen ürünler ile üretim sürecinin önemli aşamalarının ve ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik ve eylemin Türkiye’de yapılmış olması.

c) Tarım ürünleri için Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi veya Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili Kayıt Belgesine (Örtüaltı Kayıt Sistemi ve benzeri) sahip firmalar tarafından üretilmesi. 

Türkiye’de toplanan bitkisel ürünler, Türkiye’de doğan ve yetiştirilen canlı hayvanlar ve bunlardan elde edilen ürünler, Türkiye’de yetiştirilen ve avlanan su ürünleri yerli malı kabul edilir. Bunların dışındaki ham tarım, hayvancılık ve su ürünleri, tamamen Türkiye’de üretilmesi veya üretim sürecinin önemli aşamalarının ve ekonomik  yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik ve eylemin Türkiye’de yapılmış olması şartıyla yerli malı kabul edilir. 

Türkiye’de çıkarılan madenler ve madencilik ürünleri ile birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen ürünler dışında kalan veya bu kategorilerin hiçbirine girmeyen diğer ürünler; tamamen Türkiye’de üretilmesi veya üretim sürecinin önemli aşamalarının ve ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik ve eylemin Türkiye’de yapılmış olması şartıyla yerli malı kabul edilir.

İkinci, üçüncü, dördüncü fıkralarda sayılan ürünlerden sanayi ürünü olarak değerlendirilenlerin yerli malı kabul edilebilmesi için ayrıca birinci fıkranın (a) ve (c) bentlerinde sayılan şartlar da aranır.

Serbest bölgeler mevzuatı ile gümrük mevzuatı göz önünde bulundurularak, yerli malı kriterlerine ilişkin bu Tebliğde yer alan gerekli şartların sağlanması kaydıyla serbest bölgede faaliyet gösteren işletmelerin ürettikleri  ürünler yerli malı kabul edilir.

Yerli Malı Belgesi düzenlenmesi için istenilen belgeleri

1- Yerli Malı Belgesi başvuru dilekçesi

2- Yerli Katkı Oranı Hesap cetveli ve hesaplamada baz alınan bilgi ve belgeler Ek-1

3- Taahhütname Ek-2

4- Sanayi Sicil Belgesi sureti.

5- Yerli katkı oranı hesabı için onay veren serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavirin ruhsat suretleri.

6- Eksperin konusunda uzman olduğunu gösteren belge sureti (diploma, çalıştığı veya bağlı olduğu kurum/kuruluş kimlik kartı ve benzeri).

7- Gıda İşletme Kayıt veya Onay Belgesi sureti.

8- Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi veya Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili Kayıt Kayıt Belgesi sureti (Örtüaltı Kayıt Sistemi ve benzeri).

9- Müstahsil makbuzu veya fatura sureti.

10- Maden Ruhsatı sureti.

Yerli Malı Belgesi Başvuru Dilekçesi

Katkı Oranı Hesap Cetveli Ek1  

Yerli Malı Belgesi içinTaahhütname Ek-2

TOBB Yerli Malı Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Uygulama Esasları

 

TOBB Hesap Numaraları
Şube Kodu Hesap No   IBAN No Banka/Şube
4201 785529 TR100006400000142010785529 T.İş Bankası/Akay (Masraflı)
1311  16000038  TR140001200131100016000038 Halkbank/Çukurambar Ticari
153  69072  TR350004600153888000069072 Akbank/Bakanlıklar
184 2068017 TR210001500158007293586413 Vakıflar Bankası/Merkez
760 5994350-5032 TR020001000760059943505032 Ziraat Bankası/Akay(Masraflı)

 

Susurluk Ticaret Odası hesap numaraları
Banka/Şube   IBAN No
T.C.Ziraat Bankası Susurluk Şubesi  TR96 0001 0003 1311 5753 0250 01
T.İş Bankası AŞ.Susurluk Şubesi  TR58 0006 4000 0012 1240 3424 75
T.Vakıflar Bankası AŞ.Susurluk Şubesi           TR41 0001 5001 5800 7306 0557 91        
Şekerbank TAŞ.Susurluk Şubesi  TR44 0005 9006 2013 0062 0769 24
T.Halk Bankası AŞ.Susurluk Şubesi  TR62 0001 2009 2480 0016 0000 35
Denizbank T.A.O.Susurluk Şubesi  TR17 0013 4000 0175 9464 9000 01


Not : -Kayıtlarda olmayan makine ve teçhizat dikkate alınmaz. Proforma faturaya göre kap