Regulations

 KANUNLAR

 1. 6102 Türk Ticaret Kanunu
 2. 6103 TTK Uygulama Kanunu
 3. 1163 Kooperatifler Kanunu
 4. Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu


YÖNETMELİKLER

 1. Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Tebliği 2003
 2. Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik 2012
 3. Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik 2012
 4. Ticaret Şirketlerinin GTB Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik 2012
 5. KOBİ'lerin Tanımı, Nitelikleri Ve Sınıflandırılması Hakkında Yön.Değ.Yap.Dair Yön. 2012
 6. A.Ş Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak GTB Tem.Hak.Yön. 2012
 7. Bağımsız Denetim Yönetmeliği 2012
 8. Elektronik Tebligat Yönetmeliği 2018
 9. Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Siteleri Hk. Yönetmelik
 10. Ticaret Sicil Yönetmeliği 2013


TEBLİĞLER

 1. İş Ortaklıklarının Ticaret Siciline Kayıtları Hakkında Tebliğ 2009
 2. Halka Açık Olmayan Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Brikimli Oy Kullanımına İlşikin Tebliğ 2012
 3. A.Ş. Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ 2012
 4. Ticaret Şirketlerinde A.Ş. Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ 2012
 5. Kar Payı Avansı Dağıtımı Tebliği 2012 (TTK-509)
 6. Halka Açık Olmayan Şirketlerde Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği 2012
 7. Şirketlerde Yapı Değişikliği ve Ayni Sermaye Konulmasında Siciller Arası İşbirliği Tebliği 2012
 8. A.Ş. ve Ltd.Şti. Sermaye Artışı ve Bakanlık İznine Tabi A.Ş ler Tebliği 2012
 9. Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ 2012 ve Tasdik edilen Defterlerin Bildirimine İlişkin VUK genel tebliği (Sıra No:493)
 10. Münfesih Olan veya Münfesih Sayılan Şirketlerin Ticaret Sicilinden Terkini Hakkında Tebliğ 2012
 11. Birleşme ve Bölünme Tebliği 2013
 12. Halka Açık Şirketlerde Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği 2013
 13. Ticaret Unvanları Hakkında Tebliğ 2014
 14. Sermaye Şirketlerinin Tasfiyesinde Alacakliların Alacaklarinin Yatirilacagi Banka Tebligi 2015
 15. Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması hk. Tebliğ 2016
 16. Mutabakat Komiteleri (Esnaf-Tacir Ayrımı) Çalışma Usülü Tebliği 2018
 17. Kooperatiflerin Kuruluş Ve Anasözleşme Değişiklik İşlemleri ….  Hakkında Tebliğ 2018
 18. Döviz Büroları Tebliği (Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Tebliğ 2018-32/456)
 19. 6102 Sayılı TTK 376 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Borca Batıklık-Sermayenin Kaybı) 2018
   

BAKANLAR KURULU KARARLARI

 1. Bağımsız Denetime Tabi Şirketler Kriterleri 2018


KURUL KARARLARI

 1. Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu 2013